Frigg-arkivet er her

person Torkel Time og Vigdis Bergstad
Frigg-materiale finnes på Statsarkivet i Stavanger. Det består i hovedsak av to arkiv: Total E&P Norge sitt arkiv og arkivet til fagforeningen EANOF (Elf Aquitaine Norge Offshore Forening).

Total sitt arkiv består av flere deler på grunn av flere fusjoner. Mange avdelinger og kontorer har også hatt egne arkiv. Dokumentene omhandler ikke bare Frigg, men også selskapets ordinære drift. Det andre arkivet er fra EANOF og består også av flere deler; Fagforeningens eget saksarkiv, materiale fra Hovedverneombud og fra Arbeidsmiljøutvalget. Materiale fra Elf Aquitaine Norge finnes også i arkivet. Dette skyldes at representanter fra fagforeningen satt i selskapets styre.

Statsarkivet i Stavanger har inngått en deponeringsavtale med Total E&P Norge AS, og slik forpliktet seg til å oppbevare materialet selv om det formelt fortsatt tilhører arkivskaper. I utgangspunktet vil offentlig bestemmelser om taushetsplikt følges, men forespørsler om innsyn og bruk av arkivet skal behandles av selskapet inntil avtalen eventuelt endres en gang i fremtiden.

Før materialet ble ordnet hadde det et omfang på 160 hyllemeter. Etter ompakking har det blitt redusert med 50 prosent. Vårt utvalg har til hensikt å dokumentere et tverrsnitt av Friggaktivitetene. Og da ikke utelukkende det som går direkte på utbygging og drift av Frigg, men også nødvendig kontekst dokumentasjon. Derfor er også de landbaserte aktiviteter og generell selskapshistorikk viet plass. Vi har videre forsøkt å konsentrere oss om selskapsinterne arkiver som ikke finnes andre steder. Informasjon som har vært rapportert inn til myndighetene (Oljedirektoratet og departementet) er i liten grad tatt vare på i dette prosjektet. Det vil likevel bli en del av statsarkivets arkivtilfang når disse offentlige arkivene avleveres til Arkivverket.

Statsarkivet har bare valgt ut en liten promille av det antall tekniske tegninger som er produsert i forbindelse med bygging og drift av installasjonene på Friggfeltet, til sammen 140 tegninger. Av typer tegninger som bevares er flytskjemaer, fasadetegninger, etasjesnitt og kart over brønn- og rørbaner.

På Statsarkivet i Stavanger finnes også andre arkiv som inneholder materiale som omhandler Frigg. Av de viktigste kan nevnes Oljedirektoratets arkiv og arkiv fra Industridepartementet; Oljekontoret. Sistnevnte er arkivmateriale Oljekontoret i sin tid overleverte Oljedirektoratet og som siden ble overlevert Statsarkivet.

I tillegg er det mulig å finne over tusen avisartikler skrevet om Friggfeltet, i Norsk Oljemuseums egen avisdatabase eller i artikkeldatabasen til Stavanger Aftenblad.

Oversikt over arkiv fra Total E&P Norge

Total E&P Norge bestod opprinnelig av selskapene Total, Fina og Elf Norge. Elf Norge het fra 1965 Petropar AS, men skiftet navn i 1967. Elf Norge ble i 1977 en del av Elf Aquitaine Norge AS (tidligere Société Nationale Elf Aquitaine – SNEA). I 1992 skiftet selskapet navn til Elf Petroleum AS. I 2000 fusjonerte Total Norge A/S og Fina Exploration Norge SA. I 2001 ble også Elf Petroleum en del av dette selskapet – kalt TotalFinaElf frem til 2003 – da selskapets offisielle navn ble Total E&P Norge AS.

Det franske selskapet Elf oppdaget Frigg i blokk 25/1 i 1971, og ble ansvarlig for utbygging/feltoperatør. Dette var da verdens største gassfelt til havs. Feltet lå på grensen mellom Norge og Storbritannia, og ble dermed et samarbeid mellom britisk og norsk side (40 prosent britisk 60 prosent norsk). Plattformene lå på hver sin side av landegrensen. Etter planen skulle QP (Quarters-/boligplattform) vært plassert helt på britisk side, men ti meter av et hjørne ble liggende på norsk side. De to landene ble likevel enige om en praktisk grense midt på broforbindelsen mellom TP1 (Treatment-/gassbehandlingsplattform) og TCP2 (Treatment and Compression-/gassbehandlings- og kompressorplattform). På denne broen markerte et skilt grenselinjen mellom Storbritannia og Norge. På grunn av grenselinjen var det blant annet mulighet for taxfree utsalg på QP. Sammen utgjorde TP1, TCP2 og QP de sentrale Friggplattformene, også kalt Friggkomplekset. DP2 (Drilling-/Boreplattform), FP (Flare Platform/flammetårnet), CDP1 (Concrete Drilling/betongboreplatform) og MCP-01 (Manifold Compression Platform/pumpe- og gasskompresjonsplattform) – begge de to siste på britisk side – utgjorde resten av Frigginstallasjonene. Friggområde omfattet også satellittfeltene NEF (North-East Frigg – Nordøst Frigg), EF (East Frigg – Øst Frigg) og LF (Lille Frigg).

Arkivskaper: Pa 1362 – Total E&P Norge.
Tidligere navn: Elf Aquitaine Norge AS, Elf Norge, Elf Petroleum Norge AS, Petropar AS, TotalFinaElf, TotalFinaElf Exploration Norge AS
Tidsrom: 1967 – 2007

Historikk: Tidsrom: 1965(ca.) – 2007(ca.)
Omfang: 80,00 Hyllemeter
Klausul: Klausulert privatarkiv, adgang gis av tidligere arkiveier.

Omtale av arkivet:
Arkivet består av flere provenienser på grunn av alle fusjonene (se historikk), og mange ulike kontorer og avdelinger som skapte egne arkiver (blant annet 2 kontorer da selskapet het Elf Norge – et administrasjonskontor i Oslo, og det tekniske kontoret i Stavanger). I hovedsak er arkivet skapt av Elf Aquitaine Norge, men siden det ikke ble gjennomført noe skarpt periodeskille ved fusjonene, har det vært vanskelig å skille ut Elf-arkivet som et eget arkiv. Arkivets opprinnelige ordning er svært vanskelig å dokumentere. I Elf har ulike avdelinger og personer levert materiale som de har hatt ansvar for, ikke nødvendigvis skapt, til bortsettingsarkivet. I bortsettingsarkivet har man merket hvilken avdeling som har levert materialet. Dette er ofte vårt utgangspunkt for serieinndeling. Andre arkiver har befunnet seg i vedkommende avdeling ved avlevering – og da har dette dannet utgangspunkt for vår serieinndeling. Materialet er et utvalg på 160 hyllemeter (uordnede) gjort i forbindelse med Kulturminne Frigg prosjektet. Utvalget er tatt av totalt flere tusen hyllemeter. Vi har vektlagt å dokumentere de menneskelige sider ved virksomheten. De tekniske/produksjonsmessige deler av virksomheten vil i stor grad være dokumentert i  Oljedirektoratets arkiv. Dessuten har vi vært opptatt av å ta vare på dokumenter som bare finnes i selskapsarkivet. Opplysninger som er rapportert til myndigheter vil finnes bevart i disse myndighetsarkivene. Arkivet dokumenterer ikke bare Friggfeltet, som var i drift i perioden 1977-1999, men også selskapets ordinære virksomhet. Slik settes aktivitetene på Friggfeltet inn i en nødvendig og større selskapskontekst. Serie-, stykke- og mappebeskrivelser finnes både på norsk og engelsk. Vi har i hovedsak beholdt de titlene arkivmateriale opprinnelig har hatt. Materialets innhold er i hovedsak på norsk og engelsk, men også noe fransk.

A – STYREMØTER, BEDRIFTSFORSAMLINGER, GENERALFORSAMLINGER, 1965 – 1990
Originale referat og dokumenter fra disse fora i Elf, forløpere og datterselskap befinner seg fortsatt i selskapets juridisk avdeling, som hadde ansvar for oppbevaring av selskapets styreprotokoller m. v. De styredokumenter o. l. som er deponert her, omfatter kun brokker (kopier) som av ulike grunner er plassert i andre sammenhenger: AEn 1 inneholder styremøtereferat 1975-1979. PAac inneholder møtereferat fra bedriftsforsamlingsmøter 1979-1983. AEaa og AEda inneholder møtereferat fra bedriftsforsamloingen 1977-1990.

AA – CORPORATE AFFAIRS (YNGVAR B. HEIDE), 1975-1988
Divisjonen Corporate affairs (fra 1975) omfattet avdelingene Legal, Joint Venture, Public Affairs, Library Services, Insurance, Government Affairs (Oslokontoret), Government Relations and Info, Harstad Office (North Norway), Trondheim office and Elf Industrier. Arkivmaterialet under denne serien er fra selskapets bortsettingsarkiv, der Corporate affairs har vært oppført som eier. Materialet omfatter imidlertid bare adm. dir. Yngvar Heide sitt kontorarkiv og personlige arkiv. Det inneholder møtereferater fra ulike lederfora i selskapet, notater og foredrag av Yngvar B. Heide (adm. dir. i Elf Norge), samt materiale fra jeger- og fiskeklubb i regi av bedriften der Heide også var involvert.
Videre en kronologisk oversikt over inngående og utgående brev for Yngvar B. Heide (konserndirektør i Elf). Se også serie AEb, AEc, AEdb.

AB – COMMERCIAL AND LICENCE ADMINISTRATION (CLA), 1971-1994
Avdelingen hadde kommersielt ansvar for eierlisensene på sokkelen. Både for de lisenser hvor Elf var operatør eller lisenspartner. Arkivet inneholder avtaler vedrørende Petronord og produksjonslisenser tilknyttet Øst Frigg. Møtereferater og saksdokumenter vedrørende behandling, transport, produksjon og fremtidig bruk på Friggfeltet, samt ulike komiteer i tilknytning til dette. Rapporter vedrørende behandling, transport, produksjon og fremtidig bruk av Friggfeltet, samt fra ulike komiteer i tilknytning til dette. Korrespondanse vedrørende behandling, transport, produksjon og fremtidig bruk av Friggfeltet, samt ulike komiteer i tilknytning til dette.

AC – MARINE STRUCTURE DEPARTMENT, 1975-1979 
Marine Structure Department hadde ansvar for drift og vedlikehold av installasjonene under vann. Arkivet inneholder avtale med Aker Mekaniske Verksted. Loggbøker som inneholder radiorapporter, daglige rapporter og operasjoner vedrørende prosessplattformen TCP2, boreplattformen DP2, boligplattformen QP, kranfartøyer, lektere og kabellinjer. Månedsrapporter for prosessplattformen TCP2, rapporter vedrørende arbeidsorganisering samt Elf Monthly 78. Diverse korrespondanse vedrørende kontraktører, organisasjon og produksjon på prosessplattformen TCP2.

AD – GAS & PUBLIC AFFAIRS, 1974-2005
Avdelingen var ansvarlig for salg av gass, og hadde også funksjon som informasjonsavdeling i selskapet.  Arkivet inneholder møtereferater vedrørende Frigg feltet og U.K Group. Interne notater og intern korrespondanse vedrørende seminarer, møter, pressemeldinger, besøk, foredrag og julebord. Rapport om Friggfeltet. Kopier av utgående brev fra avdelingen. Kronologisk førte interne notater, blant annet notater vedrørende økonomisk støtte. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende Lille Frigg, TCP2, produksjon, prosedyrer, fremtidig bruk av Frigg, Fransk kulturelt senter, samt samarbeid med britisk side. Elf LINK, elf INFO og årsrapporter. Transparenter (lysark), sannsynligvis brukt i forbindelse med besøk av grunnskoleklasser.

AE – LEGAL (JURIDISK AVDELING), 1964-2004
Avdelingen hadde i hele perioden ansvar for oppbevaring av selskapets styreprotokoller, bedriftsforsamling og tilhørende saksdokumenter. Disse oppbevares fortsatt av selskapet. De styredokumenter som er deponert her, omfatter kun brokker som av ulike grunner er arkivlagt i andre arkivserier (AEn 1, PAac, AEaa).

Arkivet omfatter det som tidligere ble kalt kontraktsarkivet i avdelingen. Inneholder avtaler vedrørende Frigg og Petronord. Møtereferater fra ledelsen i avdelingen, møtereferater fra ulike seminarer, samt referater fra bedriftsforsamlingsmøter. Kopier av utgående brev fra ledere og ansatte i avdelingen. Brevjournaler med kronologisk oversikt over utgående brev fra ledere og ansatte i avdelingen. Sakarkiv, arkivnøkkel / indeks som viser liste over innhold og koder for sakarkivet ligger i første arkivstykke i serien. Telexer attestert til Yngvar B. Heide (konserndirektør i Elf Norge) og andre ansatte, samt sak- og korrespondanse vedrørende rammebetingelser og samarbeidspartnere. Borefartøyet Byford Dolphin ble utsatt for en tragisk dykkerulykke 5.november 1983 kl.4 om natten. 1 ble hardt skadet og 5 mistet livet. Serien inneholder møtereferater, intervjuer, loggbøker, sak- og korrespondanse tilknyttet ulykken.

AF – MANAGEMENT (HOVEDLEDELSEN), 1983-2004
Hovedledelsen – bestod av administrerende og viseadministrerende direktør i tillegg til direktørene for forretningsområdene.
Arkivet inneholder møtereferater fra ledelsen, vedrørende fremtidige planer og strategier samt referater fra Executive Committee. Kopier av utgående brev fra ansatte i ledelsen. Saksdokumenter og korrespondanse med samarbeidspartnere (noe ordnet alfabetisk), samt forhold vedrørende fjerningen av Frigginstallasjonene.

AG – FRIGG FIELD OPERATION, 1978-2005
Avdelingen omfatter drift og produksjon ved Friggfeltet.
Arkivet inneholder loggbøker fra offshore feltsjef på Friggfeltet. Interne notater og korrespondanse med offshore feltsjef.

FA – COORDINATION, 1973-1985
Avdelingen koordinerte det tekniske arbeidet ved Frigg feltet.
Arkivet inneholder møtereferater fra avdelingen, ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler). Rapporter fra avdelingen, ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler). Saksdokumenter og korrespondanse fra avdelingen, ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler).

FB – EXPLORATION, 1973-1988
Avdelingen hadde ansvar for leting og undersøkelse av tildelte lisenser. Arkivet inneholder avtaler vedrørende seismikk på Frigg feltet. Møtereferater fra operating committee, exploration committee, geofysiske rapporter, samt ukerapporter.
Tekniske rapporter, blant annet vedrørende geokjemiske og geologiske forhold. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende geofysiske data.

GA – DRILLING PLATFORM 2 (DP2), 1977-1979
Arkivet omfatter sak- og korrespondanse vedrørende Drilling Platform 2 (DP2). Dette materialet er beholdt som en egen serie slik det var gjort i selskapets fjernarkiv. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende sikkerhet på plattformen, ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler).

GB – ENGINEERING, 1972-1981
Avdelingen var ansvarlig for prosjektering av modifikasjoner på installasjonene i tillegg vedlikehold av teknisk driftsdokumentasjon.
Arkivet inneholder møtereferater vedrørende Drilling Platform 1 (DP1). Rapporter vedrørende Frigg feltet på norsk side, samt Drilling Platform 1 (DP1). Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende Drilling Platform 1 (DP1), Transport Concrete Platform 2 (TCP2), og Quarters Platform (QP). Prosesstegninger og tegninger av moduler, snitt og fasader fra Friggfeltet.

H – CESSATION PROJECT (NEDSTENGNING), 1978
Prosjekt for nedstengning og fjerning av installasjonene på Frigg feltet. Arkivet inneholder rapporter vedrørende Øst Frigg (East Frigg) som er samlet i forbindelse med nedstengingsplanlegging.

PA – HVO OFFICE QUARTERS PLATFORM (QP), 1976-1987
Hovedverneombud offshore, på QP (boligplattformen til de ansatte både på norsk og britisk side). Kontoret er beholdt samlet med resten av materialet fra Elf siden dette er innkommet sammen, og siden flere av representantene ser ut til å være tilknyttet Elf. Noe HVO-materiale finnes også i EANOF sitt arkiv. Arkivet inneholder avtaler med samarbeidsaktører, samt avtaler vedrørende tariff. EANOF-styremøter og fra HVO og samarbeidsaktører. Møtereferater vedrørende bedriftsforsamling, arbeidsmiljø og stipender. Ulykkesrapporter og årsrapporter. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende sikkerhet og arbeidsmiljø. Noe er merket med koder, B3 (diverse skriv) og B6 er koder brukt felles med OFS (Oljearbeidernes fellessammenslutning), og C5 (Internal Control/System Audits and Verifications) er arkivkode brukt felles med Elf.

PB – HUMAN RESOURCES (PERSONALAVDELINGEN), 1974-2005
Arkivet inneholder interne notater og intern korrespondanse vedrørende administrasjon, personell og prosedyrer.
Eldre sakarkiv vedrørende samarbeidspartnere, administrasjon, personell og arbeidsmiljø. Noe av materialet er ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler). Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende samarbeidspartnere, administrasjon, personell og arbeidsmiljø. Noe av materialet er ordnet etter emnekoder (arkivnøkkel mangler). Organisasjonskart, saker vedrørende sluttet personell samt «vanskelige» personalsaker ordnet alfabetisk etter etternavn. Evaluering av de ansatte fra medarbeidersamtaler, samt en del svarbrev på jobbsøknader. Materialet er sortert alfabetisk på etternavn. Mikrofilm og cd’er ordnet alfabetisk etter etternavn. Inneholder blant annet informasjon om ansatte som har flyttet eller sluttet, samt sertifikater for arbeidsperiode.

PC – HELSEAVDELING, 1977-2007
Serien inneholder rapporter fra plattformene på Friggfeltet, helsejournaler for ansatte og kontraktører. Rapportbøker fra offshore Quarters Platform (QP), Drilling Platform 2 (DP2) og Concrete Drilling Platform 1 (CDP1). Helsemapper for ansatte, fra legesjekk og forhold vedrørende helse/sykdom. Materialet er ordnet alfabetisk etter etternavn.  Helsemapper for kontraktører. I hovedsak er mappene ordnet etter fødselsdato, men vær obs på at det er en del avvik fra dette. Noe generell korrespondanse.

R – INSURANCE (BUDSJETT- OG ØKONOMIFORVALTNING), 1979-1991
Avdelingen håndterte firmaets forsikringer og ga råd i forsikringsspørsmål. Møtereferater vedrørende Frigg insurance. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende installasjonene på Friggfeltet.

T – HEALTH SAFETY ENVIRONMENT QUALITY (HSEQ) – HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS), 1979-1998
Avdelingen hadde ansvar for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.
Arkivdel tilhørende Hans Lye (avdelingssjef for Inspection i perioden 1979-1981, og avdelingssjef Eng. & Construction Sub Division i perioden 1982-1985) Består i hovedsak av kopi av møtedokumenter. Møtereferater fra ulike komiteer vedrørende sikkerhet, blant annet EAN safety and environment committee. Diverse interne notater og intern korrespondanse. Noe av materialet er ordnet etter arkivkode (nummer), og noe er kronologisk ordnet etter måned. Arkivnøkkel på dette mangler. Diverse loggbøker fra avdelingen, se mappenivå. Forskningsrapporter og ulykkesrapporter. Ulykkesrapportene er ordnet kronologisk etter årstall. Kopier av utgående brev både internt og eksternt fra Hans Lye (Sr. Vice president HSQA division) og andre ansatte ved avdelingen. Saksdokumenter og korrespondanse vedrørende Byford Dolphin-ulykken, sikkerhet, budsjett og EAN caravan club. Serien inneholder også materiale ordnet etter kode 1-122, men arkivnøkkel på dette mangler. Interne revisjoner vedrørende tekniske forhold, produksjon, inspeksjon og sikkerhet. Eksterne revisjoner ordnet alfabetisk etter aktør. Diverse manualer vedrørende produksjon, logistikk, kvalitet og sikkerhet.

W – RAPPORTER – FRIGG FIELD DEVELOPMENT, 1978 – 1978
Serien inneholder rapport med historisk materiale om startfasen for Frigg feltet.

X – MIKROFILM, 1987 – 1995
Inneholder mikrofilm og (oppbevart i skap på radiorommet, SAS). Telexene (1983-1996) er nummerert fortløpende innenfor hvert årstall. Oversikt over disse telexene finnes i egen manual (ligger sammen med mikrofilmene). Resten av mikrofilmene inneholder bl.a. tegninger av plattformene. De mangler arkivnøkkel – disse er merket Joint Venture (1993-1995), Research (1987), Alwyn (RTI 001), East Frigg og East Frigg project.

Ya – SAMLEDE ARKIVSTYKKER – OVERFØRT FRA TOTAL NORGE (ETTER FUSJON MED ELF OG FINA), 1999 – 2000
Serien er lagt til arkivet ved intern opprydning, og inneholder rapporter vedrørende integration team 2000, Snøhvit og referanseverk.

Oversikt over EANOF sitt arkiv

Elf Aquitaine Norway Offshore Forening (EANOF) ble opprettet i 1977. EANOF var (og er per 2007) en del av fagforeningen SAFE (Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren), tidligere Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS), tidligere Oljearbeiderforeningen (OAF).
Arkivskaper: Pa 1415 – Elf Aquitaine Norway Offshore Forening (EANOF)
Tidsrom: 1977 – 2003
Omfang: 17,80 Hyllemeter
Omtale av arkivet: Arkivet inneholder trolig flere provenienser, fordi det også finnes materiale fra Hovedverneombudet (HVO) og Arbeidsmiljøutvalg (AMU) i Elf/Total. Trolig har tillitsvalgte i EANOF også vært representert i HVO og AMU, eller de har mottatt kopier av dokumenter innenfor disse arbeidsområdene. Det er også en del dokumenter fra Elf Aquitaine Norge i arkivet, blant annet styrepapirer. Fagforeningen hadde representant i selskapets styre. Ferdigordnet utgjør materialet 17,8 hyllemeter, hvor størstedelen er ordnet etter emne. Sakarkivet er ordnet etter arkivnøkkel, og noe av Internal Memos er ordnet etter eget filsystem (se seriebeskrivelse).

Aaa – EANOF – VEDTEKTER, 1988 – 2001
Serien inneholder vedtekter for EANOF. Aab – EANOF – STYREMØTER, 1977 – 2002 Serien inneholder referater fra styremøter i EANOF, samt referater fra møter styret har hatt med Elf Aquitaine Norge as, OFS og OAF. Styremøter fra perioden 1989-1990 mangler.

Aac – EANOF – MØTEREFERATER, 1977 – 2005
Serien inneholder møtereferater fra EANOF, OFS, medlemsmøter, tillitsmannsmøter, verneombud, diverse utvalg tilknyttet EANOF samt årsmøter.

Aad – EANOF – INTERNAL MEMOS, 1977 – 2001
Serien inneholder interne notater og intern korrespondanse vedrørende plattformene, personell, sikkerhet, operatører, arbeidsmiljø og lønnspolitikk.

Aae – EANOF – RAPPORTER, 1989 – 1995
Serien inneholder ulykkesrapporter (ordnet kronologisk) og rapporter vedrørende arbeidsmiljø.

Aag – EANOF – LOGGBØKER, 1978 – 1986
Serien inneholder notater og beskjeder ved avløsning, ført kronologisk.

Ab – EANOF – KOPIBØKER, 1979 – 2005
Serien inneholder kopier av utgående brev.

Ac – EANOF – BREVJOURNALER, 1978 – 2000
Serien inneholder kronologisk ført liste over utgående brev, både internt og eksternt.

Ada – EANOF – SAKARKIV, 1978 – 1999
Serien inneholder sakarkiv ordnet etter arkivnøkkel (ligger i første boks).Boks 1-11 er ordnet etter arkivnøkkel, deretter årstall. Fra boks 12 er ordningen etter årgang, deretter arkivnøkkel. Dette følger opprinnelig ordning i arkivet.

Adb – EANOF – SAK-/KORRESPONDANSE, 1981 – 2000
Serien inneholder sak- og korrespondanse vedrørende operatører, lønnsforhandlinger, medlemmer, tillitsmannssaker, sikkerhet og personell. ‘

P – HOVEDVERNEOMBUD (HVO). 
HVO er valgt å beholdes som egen serie under EANOF. Slik det ser ut har flere av de tillitsvalgte i EANOF også vært hovedverneombud eller på annen måte deltatt i ordningen innenfor Elf (se omtale på arkivskapernivå).

Paa – HVO – MØTEREFERATER, 1991 – 1991
Serien inneholder møtereferater fra hovedverneombud.

Pab – HVO – INTERNAL MEMOS, 1985 – 2002
Serien inneholder interne notater og intern korrespondanse vedrørende arbeidsmiljø, utvalg og undersøkelser. Noe av materialet er kodet etter eget filsystem, beskrivelse av dette ligger i første arkivboks.

Pb – HVO – KOPIBØKER, 1985 – 1988
Serien inneholder kopier av utgående brev fra hovedverneombud.

Pc – HVO – BREVJOURNALER, 0811 1984 – 0712 1992
Serien inneholder kronologisk ført oversikt over inngående og utgående brev til og fra hovedverneombud.

Pd – HVO – SAK-/KORRESPONDANSE, 1983 – 1994
Serien inneholder sak- og korrespondanse vedrørende arbeidsavtaler, rapporter, møter og sikkerhet på Frigg feltet.

Sa – ARBEIDSMILJØUTVALG (AMU) – INTERNAL MEMOS, 1983 – 2001
Serien inneholder interne notater og korrespondanse angående arbeidsmiljøutvalg, sikkerhet, B-AMU, K-AMU, internkontroll, bedriftsforsamlinger og årsrapporter.

Oversikt over arkiv fra David Robert Bayly

Bayly started keeping a note book at the end of 1974 initially to assist him in organising his work as the principle structural auditor for the Dunlin A concrete substructure. Initially the note books containing very brief details of events including actions to be taken, facts not to be forgotten, documents received etc. Entries were made as and when necessary and not on a daily basis.

Bayly started keeping a note book at the end of 1974 initially to assist him in organising his work as the principle structural auditor for the Dunlin A concrete substructure. Initially the note books containing very brief details of events including actions to be taken, facts not to be forgotten, documents received etc.  Entries were made as and when necessary and not on a daily basis. Over time a more structured approach was adopted and soon entries were made on a regular basis for most working days.  The day books, usually referred to throughout his working life as his «Black Books» (although for a period they were red!), include records of conversations, notes taken at meetings, lists of things to do, pasted-in notes from his secretary, details of travel arrangements and, since 1993, details of his working arrangements in Norway.  As well as a record of his professional activities the day books also contain a number of entries relating to personnel matters, particularly church activities. The vast majority of the entries in the day books were made at the time the events occurred and no efforts have been made to provide a summary or commentary on the events.  The purpose of the day books was to simply record what factual information not to record events for posterity. The primary reason for recording the minutiae of his working life in a day book has not changed since David first started in 1974.  The purpose, he says, is «to assist me in effectively organising my work and to provide me with a record of actions, conversations and meetings that might be helpful to me in the future».

Arkivskaper: David Robert Bayly
Born in Catford in South East London. Father Paul W. Bayly, shipping clerk in a firm of oil and seed brokers, mother Alice Violet Bayly. Family life centred on the local Baptist church. Still actively involved in church life. Education: City University London – BSc (Hons) (1962 – 1966), City University London – PhD (1966 – 1969). Married Doreen Janet Cliffe in 1967, 3 children. Working Background: City University London (1969 – 1971 lecturer in the theory of structures), Pell Frischmann Group (1971 – 1994), Crandon Consultants Ltd (1994 -). Involved in the offshore oil and gas industry since 1973. 1977 to 1993 he was responsible for the technical and commercial management of many design projects including topside modules and decks, steel jackets and subsea production facilities in both the northern and southern basins of the North Sea. He also supervised numerous field development and specialist studies including complex stress analyses of pressure vessels and valves on the Frigg Field platforms. In 1993 he came to Stavanger to assist Elf Norge in the preparation of a safety case for the Frigg Field UK platforms as required by the new UK regulations brought in following the Piper Alpha disaster. He has commuted to Norway on a weekly basis. In 1994 he became an independent consultant working mostly for Elf Norge. 1994 – 1996 he was an «integrated contractor» in the Engineering Department of Elf Norge involved in managing risk analyses for the Frigg Field. In 1997 he moved to the HSEQ Management Department of Elf Norge and was responsible for the preparation of Safety Case submissions to the UK Health and Safety Executive and Applications for Consent to the Petroleum Safety Authority Norway. He has been involved in numerous risk analyses and, since 1999, has been part of the team responsible for the decommissioning of the Frigg Field production facilities.

Arkivnavn: Pa 1477 – David Robert Bayly
Arkivsignatur: A-101091
Serie: A – Dagbøker / diaries / black books of David Bayly
Tidsrom: 1974 – 2002
Omfang: Ant. reg. arkivstykker: 14

Oversikt over arkiv fra Oljedirektoratet

Arkivet består av kopibøker, journaler, møtereferater, notater og sakarkiv. Ordningsarbeidet er utført slik at den opprinnelige arkivordningen er beholdt, dvs. at ordningen følger systematisk arkivnøkkelen for Oljedirektoratet. Sakarkivet til OD er periodisert årlig. Alle sakstyper kan derfor finnes i hver årgang.

Arkivet begynner med i 1973 når virksomheten til OD begynte, men inneholder noen dokumenter fra året 1972 (DWP-prosjektet). Sakarkivet inneholder en generell del og en del som er ordnet alfabetisk etter godkjente funn- og feltnavn og etter transportsystemer. En årgang kan gå over et stort antall bokser. Arkivmateriale som manglet arkivkode ble ordnet i serien E. Se også arkivet A-101348, som inneholder dokumenter fra Industridepartementets oljekontor fra perioden 1963-1975. Dette materiale ble avlevert til Statsarkivet i Stavanger i 2003.

Arkivskaper: Oljedirektoratet

Tidsrom: 1972 –
Historikk: Hjemmel og jurisdiksjonsområde: Stortinget vedtok 14.juni 1972 å opprette et oljedirektorat til å forvalte funn av olje og gass på norsk kontinentalsokkel i Stavanger. Forløper: Før opprettingen av Oljedirektoratet var behandlingen av statlige kontinentalsokkelsaker lagt til Bergverkskontoret i Industridepartementet. Et kontinentalsokkelutvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens res. 8.11.1963 bisto Industridepartementet i utarbeidelse av lover og bestemmelser. Ved kgl. res. 9.4.1965 ble Statens Oljeråd opprettet. Oljerådet bistod Industridepartementet som rådgivende organ vedrørende undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på  sokkelen. I første konsesjonsrunde var  Statens Oljeråd konsesjonsgivende myndighet. P. g. a. stor økning i saksmengden ble det i 1966 opprettet et eget oljekontor i Industridepartementet. Fra 1972 fikk Industridepartementet en egen olje- og bergverksavdeling. Administrativ plassering: I 1978 ble olje- og energisaker skilt ut fra Industridepartementet ved oppretting av Olje- og Energidepartementet. I 1979 ble det konstitusjonelle ansvaret for saker som gjelder sikkerhet, arbeidsmiljø og beredskap på sokkelen overført fra Olje- og Energidepartementet til Kommunal- og Arbeidsdepartementet. Dette medførte at OD fra da av var underlagt to departementer. Den 1.04.2001 ble Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Kommunal- og regionaldepartementet formelt overført til Arbeids- og administrasjonsdepartementet. Innen saksområdet CO 2-avgift har direktoratet myndighet på vegne av Finansdepartementet. Funksjoner: OD ble tillagt den samlede myndighet for å føre tilsyn med, foreta totale sikkerhetsvurderinger og fastsette forskrifter for petroleumsvirksomheten. Avdelingskontor i Harstad ble etablert i forbindelse med igangsetting av leteboring utenfor Nord-Norge. Etterfølger: Fra 2004 ble OD delt i to selvstendige etater: Petroleumstilsynet med ansvar for arbeidsmiljø og sikkerhet, OD med ansvar for forvaltningen av petroleumsressursene. Arkivnavn: Oljedirektoratet
Tidsrom: 1973 – 2000
Omfang:  32,00 Hyllemeter

Serie: Ab – Sjefsmøtereferater Ressursdivisjonen
Tidsrom: 1985 – 1987
Omfang:  2,80 Hyllemeter; Ant. reg. arkivstykker: 6
Merknad til serie: OD var tidligere delt i en ressurs- og en sikkerhetsdivisjon. Ressursdivisjonen hadde ansvar for all boreaktivitet på norsk sokkel. Hovedobjekt er det enkelte møtet. Møtene er ordnet kronologisk og til hvert møte finnes selve møtereferatene, innkalling og saksdokumenter.

Serie: Ac – Møtereferater Harstadkontoret
Tidsrom: 1987 – 2000
Omfang:  0,50 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 7
Merknad til serie: Avdelingskontor i Harstad ble etablert i forbindelse med igangsetting av leteboring utenfor Nord-Norge. Møtereferater fra bla. MC-møter.

Serie: Ba – Kopibøker
Tidsrom: 1972 – 2000
Omfang: 26,50 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 881
Merknad til serie: Kopibøkene gir en samlet versjon av Oljedirektoratets utgående brev. Brevkopiene er ordnet kronologisk etter utsendelsesdato og er relatert til journalen der utgående skriv er notert med opplysning om utsendelsesdato. Journalnummer på utgående skriv gjør det mulig å finne dokumentet igjen i journalen. I journalen er bl.a. opplysninger om arkivnøkkelkode som viser fysisk plassering av hele saken i sakarkivet.

Serie: Bb – Utgående telekser
Tidsrom: 1991 – 1991
Omfang: 0,06 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 2
Merknad til serie: Kopi av ODs utgående telekser – tilsvarende ordinær kopibok.

Serie: Bc – Interne notater
Tidsrom: 1974 – 1994
Omfang: 0,20 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 7
Merknad til serie: Kopi av interne notat i OD ordnet kronologisk.

Serie: Bd – Kopibok Avdelingskontor Harstad
Tidsrom: 1986 – 2000
Omfang: 1,00 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 30
Merknad til serie: Kopi av utgående brev fra avdelingskontoret i Harstad. Avdelingskontoret i Harstad ble etablert i forbindelse med igangsetting av leteboring utenfor Nord-Norge.

Serie: Ca – Journalregistre
Tidsrom: 1973 – 1981
Omfang: 0,70 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 23
Merknad til serie: Alfabetisk inngang til journalen. Via dokumentdato i journalregisteret kan man i den kronologisk ordnede journalen finne vedkommende sak. Via arkivnøkkelkode kan man finne saken i sakarkivet. Journalregisteret er ordnet alfabetisk etter avsender/mottaker. Journalregister inneholder navn på avsender/mottaker, arkivnøkkelkode og dokumentdato. Journalregister fra 1972 finnes i selve journalen for samme år.

Serie: Cb – Journaler
Tidsrom: 1972 – 1981
Omfang: 1,35 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 45
Merknad til serie: Register til inn- og utgående korrespondanse. Brukes til gjenfinning og saksbehandlingskontroll. Hvert dokument er registrert med journalnummer. Interne dok. er normalt ikke registrert. Journalen er knyttet til kopibok og sakarkiv via henholdsvis dokumentdato og arkivnøkkelkode. Opplysninger om dokumentdato angir plassering i kopiboken, arkivnøkkelkode plassering i sakarkivet. Inneholder journalnr, navn på avsender/mottaker, arkivnøkkelkode, dokumentdato og opplysninger om ekspedisjon.

Serie: Da – Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Tidsrom: 1973 – 1975
Omfang: Uspes. Ant. reg. arkivstykker: 356
Merknad til serie: Ikke avlevert til Statsarkivet i Stavanger, oppbevares fortsatt i Oljedirektoratet.

Serie: Db – Saksarkiv ordnet etter organets hovedsystem
Tidsrom: 1993 – 2003
Merknad til serie: Ordnet etter ny revidert nøkkel. Ikke avlevert til Statsarkivet i Stavanger, oppbevares fortsatt i Oljedirektoratet.

Serie: Ea – Saksarkiv ordnet etter sideordnede systemer: Alfabet
Tidsrom: 1973 – 1975
Omfang: Uspes. Ant. reg. arkivstykker: 3
Merknad til serie: Ikke avlevert til Statsarkivet i Stavanger, oppbevares fortsatt i Oljedirektoratet. Dokumentene er ikke påført nøkkelkode, men ordnet etter alfabet. Arkivmateriale er fysisk plassert sammen med materiale fra samme periode.

Serie: Eb – Saksarkiv ordnet etter sideordnede systemer: DWP
Tidsrom: 1972 – 1974
Omfang: Uspes. Ant. reg. arkivstykker: 5
Merknad til serie: Ikke avlevert til Statsarkivet i Stavanger, oppbevares fortsatt i Oljedirektoratet. Serien inneholder dokumenter fra og til DWP-projekt komiteen (Deep Water Pipeline – Project Committee). Den Norske Dypvannskomité hadde sitt sekretariat i Oslo. Dokumentene er kun påført stemplet fra DWP-komiteen/sekretariatet. Se også serie D, som inneholder dokumenter vedr. DWP-projektet.Eb-0001-0004 er ordnet alfabetisk etter karrespondansepartner.

Serie: Ec – Diverse saksdokumenter
Tidsrom: 1974 – 1974
Omfang: Uspes. Ant. reg. arkivstykker: 1
Merknad til serie: Ikke avlevert til Statsarkivet i Stavanger, oppbevares fortsatt i Oljedirektoratet. Serien inneholder dokumenter som lå i div. bokser uten nøkkelkode.

Serie: Aa – Referatprotokoller
Tidsrom: 1973 – 2000
Omfang: 2,80 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 93
Merknad til serie: Serien er opprinnelig kalt «Kopibok referatsaker» og har trolig fungert som en felles dokumentasjon for alle typer møter, arrangementer mv. som OD har vært involvert i. Referatene er ordnet kronologisk. Serien inneholder referat fra en rekke type møter, reiser og arrangementer. Referatene kan være fra interne og eksterne møter, konferanser og seminarer og referat fra reiser.

Oversikt over arkiv fra Oljekontoret

De deler av arkivet som er beskrevet her, ble i sin tid overført fra Industridepartementet til Oljedirektoratet og deretter avlevert til Statsarkivet i Stavanger. Industridepartementets øvrige arkiv er avlevert til Riksarkivet. Arkivet omfatter i hovedsak dokumenter knyttet til Oljekontorets virksomhet. Men det finnes også materiale fra før Oljekontorets opprettelse, trolig fra det såkalte Kontinentalsokkelutvalget og Statens oljeråd.

Arkivskaper: Industridepartementet, Oljekontoret, Industridepartementet, Olje- og bergverksavdelingen, Oljekontoret
Tidsrom: 1966 – 1978
Historikk: Som følge av stor økning i oljerelaterte saker, ble det i 1966 nødvendig å opprette et eget oljekontor i Industridepartementet. Behandlingen av statlige kontinentalsokkelsaker var opprinnelig lagt til Bergverkskontoret i Industridepartementet. Et kontinentalsokkelutvalg oppnevnt ved Kronprinsregentens res. av den 08.11.1963 bisto Industridepartementet i utarbeidelse av lover og bestemmelser. Ved kgl. res. av den 09.04.1965 ble Statens Oljeråd opprettet. Oljerådet skulle bistå Industridepartementet som rådgivende organ vedrørende undersøkelse etter og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster på den norske kontinentalsokkel. Da blokkene i første konsesjonsrunde ble tildelt, var det Statens Oljeråd som var den konsesjonsgivende myndighet. Fra 1972 fikk Industridepartementet en egen olje- og bergverksavdeling. Oljekontoret bestod av to seksjoner: teknisk og geologisk seksjon. I 1972 ble også Oljedirektoratet opprettet. Arkivnavn: Industridepartementet, Oljekontoret
Arkivsignatur: A-101348 Depotinstitusjon: SAST
Tidsrom: 1963 – 1975
Omfang: 6,50 Hyllemeter

Serie: B – Kopibøker
Tidsrom: 1972 – 1973
Omfang: 0,60 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 3
Merknad til serie: Inneholder kopi av utgående skriv.

Serie: C – Journaler og overgripende registre
Tidsrom: 1972 – 1973
Omfang: 0,10 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 1

Serie: Da – Saksarkiv ordnet etter arkivnøkkel
Tidsrom: 1963 – 1975
Omfang: 1,30 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 13
Merknad til serie: Dette saksarkivet har OD kodet om til nyere nøkkel etterpå. Vi har beholdt disse kodene. Arkivnøkkel ligger i boks 1.

Serie: Db – Saksarkiv ordnet uten nøkkel
Tidsrom: 1963 – 1973
Omfang: 0,60 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 6

Serie: Dc – Saksarkiv Ekofisk
Tidsrom: 1970 – 1974
Omfang: 2,00 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 20

Serie: Dd – Saksarkiv Frigg
Tidsrom: 1970 – 1973
Omfang: 1,30 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 13

Serie: De – Saksarkiv Fina
Tidsrom: 1971 – 1973
Omfang: 0,30 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 3

Serie: Df – Saksarkiv Total
Tidsrom: 1971 – 1972
Omfang: 0,10 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 1

Serie: Dg – Saksarkiv Cod
Tidsrom: 1968 – 1972
Omfang: 0,20 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 2

Serie: Dh – Saksarkiv Doristank
Tidsrom: 1971 – 1972
Omfang: 0,10 Hyllemeter Ant. reg. arkivstykker: 1

Serie: Di – Saksarkiv Deep Water Pipeline
Tidsrom: 1972 – 1975
Omfang: 0,50 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 5

Serie: Ya – Saksarkiv – utskilt fra seriene Da, Db og Di
Tidsrom: 1963 – 1975
Omfang: 0,30 Hyllemeter  Ant. reg. arkivstykker: 3
Merknad til serie: Kopiert etter en forespørsel fra Justisdepartementet via Oljedirektoratet i 2007. Ekstra kopisett er laget fordi dette er dokumenter som ble vannskadet i ODs bortsettingsarkiv og der originalene er skjøre.

Avisartikler om Frigg

I Norsk Oljemuseums avisartikkeldatabase finnes over 900 artikler om Friggfeltet. Av dette er 143 pressemeldinger.

Artiklene er fra perioden 1971-1994, hvorav ca 45 prosent er fra 1970-tallet, ca 45 prosent er fra 1980-tallet og ca 10 prosent er fra 1990-tallet.

Stavanger Aftenblad har i sitt elektroniske arkiv artikler i fulltekst fra 1987 og her finnes bortimot hundre relevante artikler om gassfeltet Frigg. Disse kan søkes opp på internett, og i den analoge artikkeldatabasen til Aftenbladet.

I tillegg kan artikler fra forskjellige aviser søkes opp i  Nasjonalbibliotekets  avisdatabase.

Publikasjoner fra Storting og Regjering

Publisert 3. august 2018   •   Oppdatert 22. oktober 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *