GrenselinjeavtaleEtablering av datterselskap

De første konsesjonsreglene fastsatt

person av Trude Meland, Norsk Oljemuseum
I kongelig resolusjon av 9. april 1965 ble det fastsatt regler for "utforskning og utnyttelse av undersjøiske petroleumsforekomster".
— Nordsjøen kan snart utforskes. Finnes det olje og gass her? Foto: Tiago Fioreze (CC BY-SA 3.0 https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6111892)
© Norsk Oljemuseum

Resolusjonen kan oppsummeres i fire hovedpunkt: Den skulle sikre grundig leting, et rimelig økonomisk utbytte for Norge, offentlig kontroll og forsvarlig utnyttelse av forekomster, og sørge for at aktiviteten ikke førte til ulemper for annen virksomhet eller hindret forsvarlig teknisk sikkerhet.

Det var to årsaker til at det ble brukt resolusjons form og ikke lovs form. For det første var det tidsfaktoren. En lovbehandling ville ta for lang tid. For det andre visste en ikke på dette tidspunktet om det fantes olje og gass i Nordsjøen.

historie, De første konsesjonsreglene fastsatt,
Evensen var formann i rådet som kom med forslag om det første rammeverk for petroleumsvirksomheten, kongelig resolusjon av 9. april 1965. Foto: NRK (CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51484780)

Et midlertidig regelverk ville være lettere å endre og tilpasse skiftende premisser. Det var et omfattende regelverk, hele 56 paragrafer som skisserte hvordan sokkelen skulle deles i blokker, hvor lenge en undersøkelsesperiode skulle være, avgiftsnivået, selskapenes plikter, royalties og at selskapene skulle betale ordinær inntektsskatt.

Et av de sentrale punktene i resolusjonen var paragraf 33, som sier: «Finner Kongen at nasjonale interesser tilsier det, kan Han bestemme at utvunne petroleumsprodukter helt eller delvis skal ilandføres i Norge.» Denne paragrafen skulle bli en utfordring. Ilandføring av olje og gass til Norge viste seg å være problematisk ved at det ikke var utviklet rørleggingsteknologi til å krysse den dype Norskerenna. Ved de første utbyggingene i Nordsjøen, Ekofisk og Frigg, måtte det gis dispensasjon fra denne regelen.

Gjennom denne resolusjonen og to andre avtaler, skatteloven av 11. juni 1965 som fastla skattenivået og utvinningstillatelsene av 17. august 1965 som fastsatte den enkelte søkers rettigheter og plikter, var forutsetningene for oljevirksomhet på norsk sokkel fastlagt.

GrenselinjeavtaleEtablering av datterselskap
Publisert 24. oktober 2017   •   Oppdatert 19. mai 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *