Navnet FriggFrigg funnet!

Nasjonal styring og kontroll

person av Kristin Øye Gjerde, Norsk Oljemuseum
Ekofisk-funnet ble et skille i norgeshistorien. Med visshet om at det fantes olje og gass på norsk sokkel ble norske politikere og industriinteresser ble mer selvbevisste og begynte å stille krav om deltakelse og å sikre seg profitt fra oljevirksomheten.
— FRA UTSTILLINGEN "OLJEN I ØKONOMIEN" PÅ NORSK OLJEMUSEUM. FOTO: SHADÉ BARKA MARTINS/norsk oljemuseum
© Norsk Oljemuseum

EF-debatten før folkeavstemningen i 1972 og rød-grønne politiske strømninger gjorde «norsk sjølråderett» til et nøkkelbegrep. Stortinget viste etter hvert stor handlekraft for å sikre nasjonale interesser på norsk sokkel.

Våren 1971 ble det lagt fram en innstilling fra industrikomiteen i Stortinget som la grunnlaget for en helhetlig norsk oljepolitikk. Det var de såkalte «ti oljebud». De slo fast at det viktigste målet med norsk oljepolitikk var å sikre nasjonal styring og kontroll. Norge skulle gjøre seg uavhengig av tilførsel av råolje.

For å sikre dette skulle oljen ilandføres i Norge. Det skulle skapes ny næringsvirksomhet basert på petroleum, og staten skulle støtte opp om et integrert norsk oljemiljø. I tillegg skulle det opprettes et statlig norsk oljeselskap for å ta seg av statens forretningsmessige interesser.

Statsoljeselskapet Statoil og Oljedirektoratet ble opprettet i 1972. Fra da av ble særlig Statoil, men også Hydro og Saga Petroleum, favorisert ved tildeling av lisenser på sokkelen.

«De ti oljebud»

  1. Nasjonal styring og kontroll med all virksomhet på den norske kontinentalsokkelen må sikres.
  2. Petroleumsfunnene utnyttes slik at Norge blir mest mulig uavhengig av andre når det gjelder tilførsel av råolje.
  3. Med basis i petroleum utvikles ny næringsvirksomhet.
  4. Utviklingen av en oljeindustri må skje under nødvendig hensyn til eksisterende næringsvirksomhet og til natur- og miljøvern.
  5. Brenning av utnyttbar naturgass på den norske sokkel må ikke aksepteres, unntatt for kortere prøveperioder.
  6. Petroleum på den norske kontinentalsokkel skal som hovedregel ilandføres i Norge, med unntak for det enkelte tilfellet hvor samfunnspolitiske hensyn gir grunnlag for en annen løsning.
  7. Staten engasjeres på alle hensiktsmessige plan, medvirker til en samordning av norske interesser innenfor petroleumsindustri og til oppbygging av et integrert oljemiljø med så vel nasjonalt som internasjonalt siktepunkt.
  8. Det opprettes et statlig oljeselskap som kan ivareta statens forretningsmessige interesser og ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske oljeinteresser.
  9. Det velges et aktivitetsmønster nord for 62. breddegrad som tilfredsstiller de særlige samfunnspolitiske forhold som knytter seg til landsdelen.
  10. Norske petroleumsfunn vil kunne stille norsk utenrikspolitikk overfor nye oppgaver.
Navnet FriggFrigg funnet!
Publisert 24. oktober 2017   •   Oppdatert 2. juni 2020
© Norsk Oljemuseum
close Lukk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *